Spring naar hoofd-inhoud

De activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders en personeelsleden van IKC De Twijn. De commissie wordt voorgezeten door een leerkracht van de basisschool, Ellen van de Wetering.

Het doel van de commissie is het organiseren van schoolse en naschoolse activiteiten. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met het IKC team. De directeur, dhr. Richard Bertram, is eindverantwoordelijke. Het activiteitenprogramma wordt jaarlijks door het IKC team vastgesteld en ter advisering aan de IKC-raad voorgelegd.

Activiteiten, vieringen en feesten die met en door de activiteitencommissie worden georganiseerd, worden betaald met de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. De begroting van de activiteiten wordt aangepast aan de ontvangen ouderbijdrage.

De ouderbijdrage wordt opgenomen in de schoolbegroting en is geoormerkt. Dit houdt in dat ze alleen besteed kan worden aan activiteiten voor de kinderen. De leden van de activiteitencommissie hebben inzage in de uitgaven en inkomsten. Jaarlijks wordt hiervan verslag gedaan aan alle ouders in de nieuwsbrief.