Spring naar hoofd-inhoud

IKC-raad

Medezeggenschapsraad en oudercommissie samengevoegd

Binnen het IKC wordt op alle beleidsterreinen een zo groot mogelijke eenheid van organisatie nagestreefd. Om de eenheid van de organisatie te benadrukken en te faciliteren werken we met één IKC-raad. Binnen deze IKC-raad vormen de bepalingen van de wetgeving, t.w. de WPO, de WMS en de WK het kader van de medezeggenschap. Ten aanzien van de ouders in de IKC-raad geldt dat zij slechts instemmingsbevoegdheid hebben t.a.v. onderwijszaken voor zover zij de ouders van de school vertegenwoordigen en t.a.v. de opvang voor zover zij de ouders van de opvang vertegenwoordigen.

Om de verschillende bevoegdheden scherp en helder te houden kiezen we voor een constructie waarin we de Medezeggenschapsraad en Oudercommissie samenvoegen tot één IKC-raad. De statuten van beide inspraakorganen blijven gehandhaafd, maar de vergaderingen vinden gezamenlijk plaats onder de noemer IKC-raad en worden voorgezeten door de voorzitter van de MR van de basisschool. De directeur van het IKC en de leidinggevende van de kinderopvang vertegenwoordigen het bevoegd gezag van OG Perspecto en Prokino. Op deze manier wordt iedereen op gelijke wijze geïnformeerd over school- en kinderopvangzaken. Daar waar het specifiek school of kinderopvang betreft, wordt de schoolvertegenwoordiging of de vertegenwoordiging van de kinderopvang aangesproken om advies te geven, dan wel in te stemmen.

Samenstelling IKC-raad

Leden IKC-raad De Twijn 
VoorzitterDhr. Peter Deseijn (medewerker school)
NotulistMevr. M. Kamp (ouder school)
Leden

Mevr. M. Kamp (ouder school)
Mevr. L. Asensi (ouder school)
Mevr. J. Richter (ouder school)
Mevr. S. van den Berg (medewerker school)
Mevr. F. de Bree (medewerker school)